zf001-tarim-makinalari-001

Yayınlar


 

2013 Yılı Yayınları

 

Akdeniz, R.C., 2013. “Carbon Dioxide Emission and Importance of Raising Awareness – Bioenergy and Other Renewable Energy Technologies and Systems”, 34th International Symposium of the Section IV of CIGR, 16-18 September 2013 Krakow-Poland (Plenary Session- Invited Speaker).(Sunulu Bildiri)

 

Akdeniz, R.C., 2013. “The Role, Mission and Importance of CIGR-International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering and Technical Session IV: Energy in Agriculture CIGR – Energy and Agriculture Konferansı”, ISPARTEK 2013 Proje Pazarı, 15-17 Mayıs 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta. (Sunulu Bildiri)

 

Alayunt, F N, B. Çakmak, 2013. “Taşıma Sırasında Oluşan Titreşimin Tarımsal ürünlerin Kalitesi Üzerine Etkisi”, Tarım Türk Dergisi, Temmuz-Ağustos Sayı 3, S: 59-64.

 

Alayunt, F.N, H. Yalçın, B. Tekin, 2013. “Zeytin Hasat Mekanizasyonunda Gelişmeler”, 20-22 Kasım 2013, Sındırgı, Balıkesir.

 

Aykas, E., H. Yalçın, A.Yazgı, 2013. “Balta Tipi Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Farklı Bölgelerde Mısır Ekiminde Ekim Performanslarının Karşılaştırılması” 28.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 4-6 Eylül 2013, Konya. (Sunulu Bildiri)

 

Aykas, E., H. Yalçın, A.Yazgı, 2013. “Balta Tipi Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Farklı Bölgelerde Mısır Ekiminde Ekim Performanslarının Karşılaştırılması” Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), Cilt.9, Sayı 1, S:67-72.

 

Aykas, E., H. Yalçın, E.Çakır, 2013. “Toprak İşlemede Yeni Gelişmeler”, 6.Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 23-24 Mayıs 2013, Erzurum. (Sunulu Bildiri)

 

Aykas, E., H. Yalçın, E.Çakır, 2013. “Toprak İşlemede Yeni Gelişmeler”, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 2013 Yılı Tarla Bitkileri Bölge Grup Toplantısı Bildirileri, 22-24 Ekim 2013, Sayfa 65-71, Selçuk-İzmir. (Sunulu Bildiri)

 

Aykas, E., M. Evrenosoğlu, H. Yalçın, 2013. “Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinde Şerit Halinde Toprak İşleme (Strip Tillage) Uygulamaları”, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 2013 Yılı Tarla Bitkileri Bölge Grup Toplantısı Bildirileri, 22-24 Ekim 2013, Sayfa 65-71, Selçuk-İzmir. (Sunulu Bildiri)

 

Aykas, E., B. Çakmak, E. Gülsoylu, 2013. “The Level of Agricultural Mechanization in Turkey and University-Industry Cooperation”, 2.Eurasia Agricultural Machinary Summit, 10-11 January 2013, İstanbul.

 

Aykas, E., M. Evrenosoğlu, İ. Aygün, 2013. “Tarımda Otonom Makine Kullanımı”, 7.Tarmakbir Sektör Buluşması, 02 Kasım 2013, Antalya.

 

 

Aykas, E., M. Evrenosoğlu, İ. Aygün, 2013. “Tarım Makinalarında Önümüzdeki On Yıllık Beklentiler,” 7.Tarmakbir Sektör Buluşması, 02 Kasım 2013, Antalya.

 

Bilgen, H., M. Evrenosoğlu, 2013. “Kaba Yem Hasat Mekanizasyonunda Gelişmeler”, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi, Tarla Bitkileri Bölge Grup Toplantısı, 22-24 Ekim 2013, Kuşadası-Aydın. (Sunum Bildiri)

 

Bilgen, H., M. Evrenosoğlu, 2013. “Mathematical Modelling in Silage Mechanization”, 11th Conference on Construction, Technology and Environment in Farm Animal Husbandry, Vechta University, Bremen/Germany.

 

Caner, Ö. K., H. Güler, E. Urkan, M. Apaydın, 2013. “Performance Evaluation of Two Different Air Injection Nozzles in Vineyard Application” ıntegrated protection of fruit crops IOBC-WPRS bulletin Vol. 91, pp. 483-492

 

Çakmak, B., E. Aykas, 2013. “Sulama Suyuna Sabit SistemMineral Gübre Atma Makinası ve Performans Ölçüm Sistemi Tasarımı”, Tarım Makinaları Bilim Dergisi, V9, No:1, S 59-66.

 

Çakmak, B., H. Yalçın, H. Bilgen, 2013. “Hasıl ve Fermente Mısır Silajlarının Ham Besin Maddesi İçeriği ve Kalitesine Paketleme Basıncı ve Depolama Süresinin Etkileri”, Tarım Bilimleri Dergisi Sayı 1, Cilt 19, S:22-32. (SCI Yayın)

 

Demirel, Ç., V. Demir, 2013. “Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Tip Mini Yağmurlama Sulama Başlıklarının Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları”, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 9 (1): 43-51, Bornova-İzmir. (Sunulu Bildiri) 

 

Erek, A., T., Günhan, O. Ekren, V. Demir, A. Şencan Şahin, H. Bilgen, 2013. “Enerji Depolamalı LiCl-H2O Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi”, TESKON 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2013 Bildiriler Kitabı, 817-827. (Sunulu Bildiri)

 

Ertuğrul Ozgunaltay, G., , E. Goneci, A. Degirmencioglu, H.U. Evcim, Y.Kurucu. 2013. “Core Values and Key Relations on Tractor Use as in the Example of The Gediz Basin-Turkey” 24th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Sept. 25-28,2013, Sarajeva-Bosnia and Herzegovina.

 

Güler, H., E. Urkan, M. Tozan, A. B. Tekin, Caner, Ö., 2013. “Tarımsal Savaşım Mekanizasyonunda Teknolojik Gelişmeler”, Tarım Türk Dergisi”, Sayı: 4 Sayfa:18-27.

 

Gülsoylu, E., 2013. “Traktör Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar, Tarım Türk Dergisi, Sayı:1, Yıl:1, Sayfa:40-41, İzmir.

 

Gülsoylu, E., B. Çakmak, F.N. Alayunt, 2013. “Motorlu Ara Çapa Makinasının Titreşim Karakteristiklerinin Belirlenmesi”, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, Sayı:9 (4), Sayfa:297-306, İzmir.

 

Meierhöfer, S.R., H. Öz, A. Değirmencioğlu, H.Bilgen, U. Ströbel and R. Brunsch, 2013. “Development of Vacuum Drop Prediction Functions in Conventional and Quarter Individual Milking Systems Using Response Surface Methodology”, Bulg. J. Agric. Sci., 19:1437-1444.(SCI Yayını)

 

Öz E, B. Çakmak, F. N. Alayunt, 2013. “Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Atölye Çalışmasının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi”, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, S:131, Balıkesir.

 

Öz, H., S. R. Meierhöfer, A. Degirmencioglu, U. Ströbel , R.Brunsch, H.Bilgen. 2013. “Vacuum Dynamics of Quarter Individual Four-Way Milking Cluster”, 24th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Sept. 25-28,2013, Sarajeva- Bosnia and Herzegovina.

 

Temel, S., V. Scholten, R. C. Akdeniz, F. Fortuin, O. Omta, 2013. “University-Industry Collaboration in Turkish SMEs: Investigation of an U-shaped relationship”, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), pp.103-115, ISSN 1465-7503.

 

Temel, S., R. C. Akdeniz, F. Vardar Sukan, 2013. “Bilgi Tabanlı Ekonomilere Geçişte Üniversitelerin ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeri ve Önemi: İzmir Örneği”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 50, Sayı 578, s: 31-46.

 

 

Tekin, A. B., , K. O. Sındır, 2013. Variable Rate Control System Designed For Spinner Disc Fertilizer Spreader – “PreFer”. Agricultural Engineering”.No. 2, 2013. P: 45–53.)

 

Tekin, A. B., 2013. “Current Status and Future Projection of ICT Use in Turkey”, EFITAWCCA-CIGR Conference “Sustainable Agriculture through ICT Innovation”, 24-27 June 2013, Turin, Italy.

 

Tekin, A. B., H. Yurdem, Z. Tsiropoulo, S. Fountas, T. Aygun, 2013. “Design and implementation of RoboTurk robotic platform”, EFITAWCCA-CIGR Conference “Sustainable Agriculture through ICT Innovation”, 24-27 June 2013, Turin, Italy.

 

Tekin, A. B., 2013.Tarım Robotları”, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 9 (1) s. 69-74, İzmir.

 

Tekin, A. B., 2013. “ISOBUS Haberleşme Teknolojisi”, Akademik Bilişim Konferansları, e-bildiriler kitabı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. http://ab.org.tr/ab13/ozet/325.html. (Özet, Tam Basım)

 

Tekin, A. B., 2013. “Tarım Robotları”, Tarım Gündem Dergisi, Sayı: 3 Sayfa:45-46.

 

Tekin, A. B., 2013. “Tarımsal Üretimde Teknoloji Devrimi; Tarım Robotları”, 4Mevsim Dergisi,   Sayı: 7 Sayfa:26-27.

 

Tosun, N., H. Güler, E. Urkan, H. Güven, 2013. “Bitki Sağlığında Yeni Dönem; Elektrostatik Püskürtme”, Hasad Dergisi, Sayı 335, s. 56-59.

 

Tsiropoulos, Z., S. Fountas, L. Vasileios, A. B. Tekin, T. Aygun, S. Blackmore, 2013. “Web-based Farm Management Information System for Agricultural Robots”, EFITA-WCCA-CIGR Conference “Sustainable Agriculture through ICT Innovation”, 24-27 June 2013, Turin, Italy.

 

Urkan, E., H. Güler, M. Tozan,2013. “Tarım İlacı Uygulama Teknolojisindeki Son Gelişmeler ve Tarla Bitkilerindeki İyi Uygulama Örnekleri”, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 2013 Yılı Tarla Bitkileri Bölge Grup Toplantısı Bildirileri, 22-24 Ekim 2013, Selçuk-İzmir. (Sunulu Bildiri)

 

Urkan, E., H. Güler, M. Tozan,2013. “Tarım İlacı Uygulama Teknolojisindeki Son Gelişmeler ve Bahçe Bitkilerindeki İyi Uygulama Örnekleri”, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 2013 Yılı Tarla Bitkileri Bölge Grup Toplantısı Bildirileri, 20-22 Kasım 2013, Sındırgı-Balıkesir. (Sunulu Bildiri)

 

Uzun, B., V. Demir, 2012. “Fotosentetik Aktif Radyasyon (FAR) Ölçümlerinde LED ve Fotodiyotların Kullanımı”, Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 18 (3), 214-225. (SCI Yayını)

 

Yalçın, H., A. Yazgı, E. Aykas. 2013. “Yerli Yapım Baltalı Tip Tek Dane Ekim Makinalarının Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Ayçiçeği Ekim Performansının Belirlenmesi.” Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2013, 9 (3).

 

 

Yazgı, A., E. Aykas, Z. Altınöz. 2013. “Yerli Yapım Kombine Doğrudan Ekim Makinasında Tohum ve Gübre Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi”. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2013, 9 (3).

 

Yazgı, A. 2013. “Pnömatik Tek Dane Ekim Makinalarında Ekici Plaka Konumunun Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi”. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2013,     V: 50, S:251.

 

Yazgı, A., A. Degirmencioglu, İ. Önal. 2013. “Metering Unit Performance of a Vacuum Type Precision Vegetable Planter”. 24th International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry. Sept. 25-28,2013, Sarajeva- Bosnia and Herzegovina. (Sunulu Bildiri)

 

Yürdem, H.,V. Demir, 2013. “Uygun Sulama Yöntemi ve Sisteminin Seçimi”, Tarım Türk Dergisi, Temmuz-Ağustos 2013, 3 (1) 86-92. (Sunulu Bildiri)

 

 

2012 yılı yayınları

 

 

 

Bilgen, H., 2012. “Süt Sığırcılığı Mekanizasyonunda Gelişmeler”, AB ve Türkiye’de Danışmanlık Sistemleri ve Süt Sığırı İşletmelerinin Yönetimi-Cilt 2, Haziran 2012, 15.Bölüm, S: 125-135, Aydın. (Sunulu Bildirili)

 

Bilgen, H., 2012. “Developments in the Mechanization of Dairy Farming”, Dairy Farm Management and Advisory Systems in EU and Turkey-Volume 2, June 2012, 15.Chapter, p.: 127-136, Aydın.

 

   Bilgen, H., 2012. “Makinalı Süt Sağım Tekniğinde Gelişmeler”, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No: 152 , 2012 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 17-20 Eylül 2012, S.: 73-80, Salihli-Manisa. (Sunulu Bildirili)

 

Birkas, M.,E. Cakir, 2012. “Some Results From Soil Tillage Research Studies and Practices in Turkey”. Soil - School.pp 359-363. ISBN. 978-963-269-299-9.

 

Boyar, S., R. C. Akdeniz, A. Hepbaşli, 2012. “Performance Evaluation of an Extruder System in a Mixed Feed Factory, Journal of Food, Agriculture & Environment”, Vol.10 (3&4): 524-527.

 

Boyar, S., A. Hepbaşli, R. C. Akdeniz, 2012. “Energy Utilization Needs in Turkish Mixed Feed Industry, Journal of Food, Agriculture & Environment”, Vol.10 (3&4), 528-533.

 

Caner, Ö., H. Güler, E.Urkan, M. Apaydın, 2012. “Performance Evaluation of Two Different Air Injection Nozzles in Vineyard Application” 8. International Conference on Integrated Fruit Production, 7-12 October 2012, Kusadası-Aydın. (Sunulu Bildirili)

 

Degirmencioglu, A., H. Yürdem, A. B. Tekin, 2012. “Advances in Plant Production Technologies. 23rd International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry”, Sept-27-29,2012, Selcuk-Izmir (Invited Speaker paper), Book of Abstracts p. 3. (Sunulu Bildirili)

 

Demir, V., T. Günhan, Ç. Yalçın, E. Karacabey, H. Bilgen, 2012. “Absorpsiyonlu Soğutma Sistemleri ve Tarımsal Amaçlı Kullanılabilirliği”. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8 (4): 421-431, Bornova-İzmir.

 

   Demir, V., H. Yürdem, 2012. “Hareketli Sulama Makinaları Projelerinde ve İşletilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, Tarım Türk Dergisi, Tarım Makinaları Özel Sayısı, 36 (7), Temmuz-Ağustos 2012.

 

Evcim, H. Ü., A. Degirmencioglu, G. Özgünaltay Ertugrul, İ. Dereli, 2012. “Advancements and Transitions in Technologies for Sustainable Agricultural Production”, 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development. Oct 11-13, 2012. Konya (Panel Presentation of the Conference), Congress Proceedings, p.151-157. (Sunulu Bildirili)

 

Gohla, R., J.J..Roth, A. Pelisson-Schecker, S.Michaux, J. Sliwinski, J. Saenz-Arostegui, B. Grochola, K. Nosal, A. Szarata, R. C. Akdeniz, M. Cakir, A. Gülalanlar, M. Serrano, P. Capello, G. Maccario, 2012. “POSTMETRANS-Policy Measures for innovation in TRANSport sector with special focus on Small and Medium sized Enterprises – factors and recommendations for success and sustainability“, Steinbeis Edition. P. 98, ISBN: 978-3943356-10-6, Stuttgart, GERMANY.

 

Guler, H., H. Zhu, H.E. Ozkan, P.Ling, 2012. “Characterization of Hydraulic Nozzles for Droplet Size and Spray Coverage. Atomization and Sprays”, 22(8): 627-645.

 

Gulsoylu, E., E. Cakir, E. Aykas, H. Yalcin, B. Cakmak, A. Cay, 2012. “Determination of the Field Performances of Different Types of Chisel Legs, Bulgarian Journal of Agricultural Science”, Volume: 18 Number: 5, 794-800, BULGARIA.

 

Günhan, T., A. Şencan Şahin, V. Demir, H. Bilgen, O. Ekren, A. Erek, 2012. “LiCL-Su Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi”, IKSES’12 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 13-15 Eylül, Balıkesir Üniversitesi,  S: 577-587.

 

Günhan, T., A. Şencan Şahin, V. Demir, H. Bilgen, O. Ekren, A. Erek, “LiCL-Su Çiftiyle Çalışan Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi”, Soğutma Isı Pompası İklimlendirme ve Yalıtım Teknolojileri Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2012, 58 (15) 52-58. (Sunulu Bildirili)

 

Kolcu, S.İ., A. Degirmencioglu, 2012. “Optimization of the Distribution Uniformity Performance of a Single-Disc Fertilizer Broadcaster Using Response Surface Methodology”, 23rd International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry. Sept. 27-29, Congress Proceedings, p. 116-123. (Sunulu Bildirili)

 

Oymak, Z., H. Bilgen, 2012. “Bir Kooperatif Örneğinde Süt Sığırı İşletmelerinin Alternatif Mekanizasyon Olanaklarının İrdelenmesi”, 27.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 5-7 Eylül 2012, Samsun, S: 196-206. (Poster Bildirili)

 

Önal, İ., A. Degirmencioglu, A. Yazgi, 2012. “Seed Spacing Accuracy Evaluation of a Vacuum Type Precision Metering Unit Based on Theoretical Considerations and Experiments”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, S: 36(2):133-144.

 

Şen, F., H.B. Ünal, P.K. Tekstür, R.C. Akdeniz, 2012. “Amasya Yöresinde Kuru Soğan Hasadı ve Hasat Sonrası Uygulamalar”, Hasad-Bitkisel Üretim Dergisi, S: 28 (328): 92-100.

 

Tekin, A. B., Ç. Demirel, 2012. “Biçerdöverlerde Verim Haritalama Sistemi”, Akademik Bilişim 2012 Bildiri Kitabı, 1-3 Şubat 2012, Uşak, S: 53. (Sunulu Bildirili)

 

Tekin, A. B. 2012 B. İşçi, E. Kaçar, F. N. Alayunt, A. Altındişli, 2012. “Bağcılıkta Yeşil Budama İşleminde Kullanılan İki Farklı Makinanın Performans Değerlerinin İncelenmesi”, Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi. 05-07 Eylül 2012, Samsun. (Sunulu Bildirili)

 

Temel, S., F.V. Sukan, T. Asarkaya, A. Gülalanlar, R.C. Akdeniz, Ü.R. Yaman, R. Yaka, B. Yalvaç, M.Topal, K. Akçasoy, B. Pekel, F. Yalabuk, E.Can, F.M. İneler, S.C.Oğuz, S.Ersin, S. Gürsoy, 2012. “İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi” İzka, ISBN: 978-605-5826-079, İzmir.

 

Temel, S., V. Scholten, R. C. Akdeniz, F. Fortuin, O. Omta, 2012. “University-Industry Collaboration in Turkish SMEs: Investigation of a U-shaped relationship”, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, ISSN 1465-7503.

 

Temel, S., R.C.Akdeniz, F. V. Sukan, 2012. “The Place and Importance of Universities and University Industry Collaboration on Creation of Knowledge Base Economies”, II. Izmir National Congress of Economy, Dokuz Eylul University, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Economy, İzmir. (Proceedings CD)

 

Urkan, E., M. Tozan, H. Güler, 2012. "Bağ İlaçlamasında Kullanılan Bazı Meme Tiplerinin Kontrollü Koşullar Altındaki Etkilerinin Karşılaştırılması", Tarım Makinaları Bilimi Dergisi”, ISBN 1306-0007, Vol:8, No:1, s. 75-82.

 

Urkan, E., M. Tozan, H. Güler, 2012. "Bağ İlaçlamasında Kullanılan Bazı Meme Tiplerinin Kontrollü Koşullar Altındaki Etkilerinin Karşılaştırılması", 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 5-7 Eylül 2012, Samsun. (Sunulu Bildirili)

 

Ulusoy, E., A. Yazgı, 2012. “Küreselleşmenin Yeni Kurallarını Algılamak ve Tarım Makinaları Sektörü” (Türkçe ve İngilizce), AgroWorld Tarım Dünyası Uluslararası Tarım, Traktör, Tarım Makinaları, Tarım Arabaları ve Yedek Parça Dergisi, Sayı: 11, s:10-11.

 

Ulusoy, E., A. Yazgı, 2012. “Tarımsal Mekanizasyon Açısından Küreselleşen Dünyaya ve Tarıma Bakış”, AgroWorld Tarım Dünyası Uluslararası Tarım, Traktör, Tarım Makinaları, Tarım Arabaları ve Yedek Parça Dergisi, Sayı: 7, s:28-30.

 

Yalçın,H. 2012. “Verim Artışı İçin Tarım Makinalarının Doğru Kullanımı” Tarım Türk Dergisi, Temmuz Ağustos 2012, Sayı:36, Tarım Makinaları Özel Eki Sayfa 84-86, İzmir.

 

Yalçın, H., F. N. Alayunt, A. B.Tekin, 2012. “Zeytin Hasat Makinaları ve Türkiye’deki Durumu”, Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, Harran Üniversitesi, 02-06 Ekim, Şanlıurfa. (Sunulu Bildirili)

 

Yalçın, H., M. Evrenosoğlu; H. Bilgen, 2012. “Kaliteli ve Ucuz Mısır Silaj Yemi Yapım Yöntemleri”, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No: 152 , 2012 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 17-20 Eylül 2012, S.: 65-71, Salihli-Manisa. (Sunulu Bildirili)

 

Yazgı, A., Z. Dumanoğlu, N. Kuldemir, İ. D. Aygün, A. Masoumi, 2012. “Pnömatik Tahıl Ekim Makinası ile Buğday Ekiminde Makina Performansının Belirlenmesi”, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2012, 8 (1), 35-40.

 

Yürdem, H., V. Demir, S. Çalışır, T. Günhan, 2012. “Tarımsal Sulamada Kullanılan Bazı Dalgıç Pompaların Sistem Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi”, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8 (2): 117-126, Bornova-İzmir.(Sunulu Bildirili)